نظر سنجي

نظر سنجی
 

By A Web Design

چارت سازمانی و شرح وظایف چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 21 آبان 1387 ساعت 07:52

چارت سازمانی

 

اهداف  ووظایف

شرکت تصدی اجرای طرحهای تامین آب وآبرسانی برای مصارف شهری وصنعتی وکشاورزی ونیز حفاظت وبهره برداری از منابع آب وتأ سیسات مربوط در حوزه عمل آن را عهده دار است .

-   تهیه واجرای طرحهای احداث مخازن ، آب بندها ، شبکه های آبیاری وزهکشی ، حفر چاه وسایر تأ سیسات مورد لزوم وانجام اقدامات لازم به منظور جمع آوری نزولات جوی وتغذیه مصنوعی

-        بمنظور ازدیاد منابع آبهای زیرزمینی واداره وبهره برداری از آنها

-        تهیه واجرای طرحهای توسعه منابع آب از محل اعتبارات مالی

-        جذب مشارکت مردم در اجرای طرحهای توسعه منابع آب

-        نگهداری وبهره برداری از تأسیسات ایجاد شده ویا واگذار شده به شرکت

-   انجام مطالعات وتحقیقات لازم در زمینه مسایل آب ونیز بکار بردن روشهای جدید وفنی به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب

-        انجام امور مربوط به ساماندهی رودخانه ها وسواحل

-   انجام هر گونه عملیات ومعاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده وبه صرفه وصلاح شرکت باشد .

-   انجام کلیه وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب واجرای تکالیف وزارت نیرو در امور آب که به شرکت تفویض اختیار می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : حراست وامور محرمانه

 

 

شرح وظایف ومسئولیتها

 

-   اجرای آئین نامه ها ودستورالعملهای مصوب (حفاظت پرسنلی ، حفاظت فیزیکی ، حفاظت اسناد ومدارک ) که از سوی  دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شرکتها ارسال می شود .

-   ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم مدیر عامل در زمینه حفاظت پرسنلی ، حفاظت فیزیکی ، وحفاظت اسناد ومدارک

-   ایجاد ارتباط وهماهنگی با سازمانها ونهادهای محلی جهت انجام امور حراستی شرکت بر اساس دستورالعملهای مصوب

-        بررسی شناسائی مشاغل حساس وپیشنهاد به دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو

-   بررسی واعلام نظر در خصوص صلاحیت سیاسی ، اجتماعی کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس ، ماموریتهای خارج از کشور با توجه به آئین نامه ها ودستورالعملهای ابلاغی

-        تهیه کارت شناسائی کارکنان

-   دریافت ، نگهداری ، نقل وانتقال مواد ناریه ونظارت بر مصرف مواد ناریه مورد نیاز طرحهای شرکت بر اساس دستورالعملهای صادره

-   تهیه ودریافت سلاح ، مهمات ، لوازم مخابراتی ونظارت بر نحوه استفاده ، نگهداری ونقل وانتقال آنها با هماهنگی مدیریت شرکت

-        انجام امور دفتری وبایگانی مکاتبات محرمانه

 

 

 

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : روابط عمومی

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-        برنامه ریزی وظائف روزمره بر اساس برنامه های اجرائی وامور جاری تایید شده

-        جمع آوری اخبار واطلاعات مربوط به شرکت در رابطه با فعالیتهای آن

-        پخش ونشر فعالیتهای شرکت بمنظور شناساندن فعالیتهای شرکت ومشکلات آن

-        انجام امور مربوط به برگزاری جلسات سخنرانی با هماهنگی واحد خدمات

-        انجام اقدامات لازم در زمینه برگزاری مراسم ، اعیاد ، جشنها وسوگواری

-        ایجاد زمینه رشد سیاسی وعقیدتی بر اساس امکانات موجود در جهت خط مشی دولت

-        تهیه وارائه گزارش ، بولتن خبری ، فیلم ، عکس وپوستر و..... در رابطه با فعالیتهای شرکت

-        انجام اقدامات مربوط به بررسی جراید واستخراج اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت

-   ایجاد هماهنگی وهمکاریهای لازم  با واحدهای تخصصی مربوطه از نظر احتیاجات آنها در برگزاری کنفرانسها وسمینارها وسخنرانیها از قبیل تهیه محل مناسب لوازم ووسایل صوتی مورد نیاز

-        تهیه آرشیو مطبوعاتی در رابطه با فعالیتهای شرکت

-   ارسال گزارش فعالیتهای شرکت به روابط عمومی حوزه ستادی جهت درج در ماهنامه خبری پیام نیرو با تأیید مدیریت عامل شرکت

-        ارتباط با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بمنظور شناساندن فعالیتهای شرکت

-        برنامه ریزی در زمینه آموزش همگانی بمنظور صرفه جویی واستفاده صحیح از آب

 

 

 

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : دفتر حقوقی

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-        طرح وتعقیب دعاوی سازمان در مراجع قضائی وانجام مدافعات لازم جهت حفظ حقوق سازمان

-        همکاری با واحدهای ذیربط در انعقاد قراردادهای شرکت با اشخاص حقوقی یا حقیقی

-   همکاری در خرید اراضی وبرآورد خسارات وارده به اعیانی در اراضی مورد نیاز وعنداللزوم امضاء اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمی به نمایندگی از طرف شرکت

-   جمع آوری طبقه بندی ونگهداری کلیه قوانین، تصویب نامه ها ، آئین نامه ها ، مقررات وبخشنامه های مربوط به شرکت

-        نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادهای صادره خرید اراضی وتطبیق آن با قوانین ومقررات موضوعه

-        پیشنهاد تصویب یا اصلاح تصویبنامه ها وآئین نامه ها واساسنامه ها در حدود قوانین ومقررات موضوعه

-   بررسی وتعبیر مواد قراردادها در مواقع بروز اختلاف با اشخاص حقوقی وحقیقی واظهار نظر لازم با استفاده از مستندات قانونی

-        نظارت بر تهیه بخشنامه ها ودستورالعملهای داخلی در جهت تعبیر وحسن اجرای قوانین ومقررات به شرکت

-        رسیدگی به شکایات مربوط به چاه وقنات وچشمه ورودخانه وتجاوز به حریم قانونی در موارد فوق

-        برنامه ریز وظائف روزمره بر اساس برنامه های اجرائی وامور جاری تایید شده

-        ارائه نقطه نظرات پیشنهادی در حقوق آب بمنظور رفع مشکلات حقوقی خاص منطقه

-        بررسی وپیشنهاد صدور حکم بر اساس ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : مطالعات پایه منابع آب

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-   اقدامات لازم در جهت تشکیل بانک اطلاعات منابع آب استان با رعایت خط مشی های ابلاغ شده از طرف سازمان مدیریت منابع آب ایران

-   اخذ اطلاعات تلفیقی مربوط به مطالعات منابع آب شرکت وجمع بندی وتلفیق اطلاعات وارسال به واحدهای ذیربط سازمان مدیریت منابع آب ایران وتهیه بیلان منابع آب در محدوده های مطالعاتی

-   نظارت بر اجرای برنامه های مطالعاتی آبهای زیرزمینی (شناسائی ، نیمه تفصیلی ، تفصیلی ، تلفیقی ، ادامه مطالعات وسنجشها مستمر هیدروژئولوژیکی ) در سطح منطقه تحت پوشش مدیریت

-   مدرنیزه کردن سیستم اندازه گیری وانتشار اطلاعات از طریق سیستمهای ماهواره ای وکاربرد GIS با اخذ نظرات سازمان ذیربط وارائه آن به ستاد وزارت نیرو

-   بررسی وتهیه دستورالعمل تدوین وچگونگی تعادل در سفره های آبهای سطحی وزیرزمینی از طریق رهنمودهای اخذ شده از سازمان تحقیقات منابع آب وابلاغ جهت اجرا به واحدهای ذیربط

-   تهیه دستورالعمل آماربرداری کمی وکیفی از منابع آب استان ویکسان سازی روشها وابلاغ به امور آب شهرستانها جهت اجرا واعمال نظارت در این باره در قالب روشهای ابلاغی از طرف مرکز تحقیقات منابع آب

-   بررسی پیشنهادات امور مطالعات استانها در رابطه با بهینه نمودن ایستگاهها ی هیدورمتری – تبخیر سنجی – باران سنجی – برف سنجی

-        تهیه گزارشات تحلیلی ماهیانه وسالانه از وضعیت منابع آب در محدوده های مختلف مطالعاتی

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : مطالعات پایه منابع آب

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-   بررسی وجمع آوری پردازش وداده های مربوط به پتانسیل منابع آّ ب وخاک منطقه ونیازهای بخش های مختلف (شرب ، صنعت ، کشاورزی )

-   ارائه خدمات مشورتی ، هدایتی ، هماهنگی ، پشتیبانی های تخصصی وانجام نظارت عالیه در ارتباط با فعالیتهای مطالعات منابع آب بشرح ذیل :

-   برقراری وحفظ ارتباط با مرکز تحقیقات منابع آب سازمان مدیریت منابع آب ایران بمنظور اطلاع از برنامه های کلی مطالعات منابع آب وانجام همکاریهای لازم در این زمینه

-   نظارت بر تاسیس وبهره برداری از حوزه های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در معاونت امور آب (سازمان مدیریت منابع آب ایران )

-   همکاری با مرکز تحقیقات منابع آب سازمان مدیریت منابع آب ایران بمنظور ارائه اطلاعات لازم در جهت برنامه ریزی در مورد احداث وتوسعه شبکه هیدرومتری وکلیماتولوژی وپیزومتری دشتها وهمچنین برنامه های اکتشای آبها ی زیرزمینی وابلاغ به واحدهای ذیربط از طریق تدوین دستورالعملهای ذیربط

-   انجام مطالعات لازم بمنظور شناخت کمی وکیفیت منابع آب شرکت از طریق اخذ اطلاعات لازم از امور آب شهرستانها وتهیه گزارشات لازم با هماهنگی مرکز تحقیقات منابع آب سازمان مدیریت منابع آب ایران

-        نظارت بر تهیه نقشه های هیدروژئولوژی و.......

 

 

 

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : برنامه ریزی وبهبود مدیریت

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-        تهیه برنامه های بهره برداری بهینه از منابع آب بمنظور ارسال به سازمان مدیریت منابع آب ایران

-   گرد آوری آمارواطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی منابع ومصارف در حوزه ها ومحدوده های مطالعاتی آب منطقه ای

-   ایجاد پایگاه اطلاعاتی از امکانات منابع آب حوزه عمل سازمان ، میزان تقاضا ، نیاز ، مصارف ومنابع آب تخصیص یافته

-   تعیین سقف تخصیص آب از منابع آبهای سطحی وزیرزمینی استان وتهیه دستورالعملهای مربوطه به امور آب شهرستانها

-   دریافت تقاضای تخصیص آب ، بررسی وتعیین میزان تخصیص آب با توجه به امکانات موجود حوزه با محدوده محل تقاضا

-   بررسی عملکرد طرحها وبرنامه های آبی منطقه از نظر مقایسه هدفهای کمی وکیفی پیش بینی شده ومشخص نمودن تنگناها وعوامل باز دارنده وارائه پیشنهاد برای رفع آنها

-        مقایسه منابع ونیازها در آینده به منظور شناخت کمبودها، محدودیتهاوعدم هماهنگی آنها

-        ارزیابی مستمر عملکرد بودجه طرحها ، ارائه توصیه ها وتحلیل های لازم وپیش بینی تحولات در آینده

-        برنامه ریزی انجام مطالعات عمومی پایه وتلفیقی مالی وبودجه ای مورد نیاز مدیریت مالی منطقه

-   تعیین سیاستهاواهداف مطالعات تحلیل اقتصادی طرحهای در دست مطالعه وبهره برداری برای مطالعات عمومی پایه وتلفیقی منطقه

-        نظارت بر بررسی نقش سایر بخشهای اقتصادی واجتماعی در کارکرد طرحهای آب

-   تهیه وتنظیم خط مشی ها وبرنامه های دراز مدت ، میان مدت وکوتاه مدت سالانه آب منطقه ای وپیشنهاد آن به حوزه ستادی

عنوان واحد سازمانی : برنامه ریزی وبهبود مدیریت

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-   اشاعه فرهنگ پژوهش وایجاد انگیزه های تحقیقاتی از طریق گردهمائی های تحقیقاتی وسایر ساز و کارهای لازم

-   تدوین دستورالعمل وضوابط در چارچوب مقررات وآئین نامه های مصوب در مورد اجرایی برنامه ها وطرحهای مصوب عملیاتی با همکاری مدیران ومسئولان مربوطه وطرح آن در کمیته برنامه ریزی وابلاغ به قسمتها پس از تصویب ومراقبت در حسن اجرای آن

-        تنظیم بودجه عملیاتی وسرمایه ای وجاری شرکت وتهیه گزارشات عملکرد بودجه

-   برنامه ریزی برای تکمیل وبهنگام در آوردن قیمت تمام شده ، تعرفه ها وارزش اقتصادی آب وشاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی وسنجش وارزیابی آنها در سیستم یکپارچه ونظام دار اولویت بندی

-   ایجاد یک سیستم انفورماتیک (مرکز اطلاعات مدیریت MIS) برای کلیه اطلاعات موجود در زمینه های فنی ومالی اداری

-        تهیه دستورالعملهای مورد نیاز بمنظور بکارگیری بانک اطلاعات

-        طراحی سیستمها وروشها وتنظیم ومکانیزه کردن گردش کارها

-        مکانیزه کردن سیستم اطلاعاتی شرکت وارائه خدمات به معاونت ها وامورهای شرکت

-        بررسی وجمع بندی اقتصادی فعالیتهای شرکت با توجه به طرحهای انجام شده

-        تعیین اولویت طرحها با توجه به امکانات مالی ، فنی ،اقتصادی ونیروی انسانی

-        تدوین روشها وسیاستهای مناسب جهت افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه های در دست اجراء

-   بررسی واظهار نظر در باره بازده اقتصادی طرحها ، برنامه های مصوب ، فعالیتهای شرکت در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور

 

 

عنوان واحد سازمانی : برنامه ریزی وبهبود مدیریت

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-        تهیه وتدوین برنامه های نیروی انسانی ، آموزشی شرکت در قالب سیاستهای ابلاغ شده از طرف وزارت نیرو

-        تحلیل نظامهای بهره وری واتخاذ روشهای مناسب برای استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر

-   تهیه وتدوین خط مشی ها ، استانداردها وشاخصهای عمومی فعالیتهای ستادی وپشتیبانی در زمینه های مالی وبودجه ، نیروی انسانی ، آموزشی ، بهره وری وخدمات مدیریتی

-   جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات وتدوین شرح فعالیت وگردش کار ، عملیات وفعالیت مهم شرکت وارائه پیشنهاد بمنظور بهبود وانجام کار ، حذف دوباره کاریها ومراحل زائد وایجاد شرایط مناسب کار

-   بررسی وشناسائی دوره های آموزشی موردنیاز مدیران وکارکنان صنعت آب وتعیین سیاستها خط مشی لازم بمنظور اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی

-        طراحی ونظارت وآموزشهای مناسب ضمن خدمت وارزیابی میزان اثر بخشی آنها

-         نظارت بر اجرای طرحها طبقه بندی مشاغل کارمندی وکارگری

-         بررسی ماموریتها و وظائف وساختار سازمانی شرکت ونظارت بر اجرای صحیح آن

-         بررسی روشها ی تامین منابع مالی وسرمایه گذاری ومشارکت بخشهای خصوصی در طرحها وپروژه های بخشی آب

-     بررسی چگونگی گردش امور مالی ونحوه نگهداری حسابها در قالب دستورالعملها وروشهای تدوین شده وارائه روشهای لازم بمنظور کنترل دقیق حسابها

-         مطالعه وتحقیق وارائه پیشنهادات مطلوب برای افزایش بهره وری وبهبود وضعیت اقتصادی ومالی شرکت

-         بررسی وتهیه گزارشات لازم در زمینه امکانات بالقوه اقتصادی آب در شرکت

-         بررسی مداوم به منظور بهنگام نگهداشتن برنامه آب شرکت وارائه پیشنهاد در مورد نحوه بهره برداری از منابع آب

 

عنوان واحد سازمانی : طرح وتوسعه

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

 

-   ارائه خدمات مشورتی وپشتیبانی های تخصصی به واحدهای ذیربط با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیتهای محوله ونظارت وهماهنگی در حسن اجرای آن

-   برنامه ریزی وبهبود ساختار وتوزیع نیروی انسانی گروههای تخصصی بین طرحهای عمرانی ملی واستانی مختلف حسب تخصص مورد نیاز وبا هماهنگی واحدهای ذیربط

-   اعلام برنامه مطالعاتی واجرائی ومشخصات فنی واحجام عملیات مورد نظر طرحهای عمرانی ملی واستانی به مدیریت برنامه ریزی جهت تنظیم موافقتنامه بودجه طرحهای مذکور

-   تهیه وتنظیم برنامه های بلند ، میان وکوتاه مدت وپیش بینی برنامه زمانی انجام مطالعات وعملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی واستانی وارائه آن به دفتر برنامه ریزی

-   برنامه ریزی وپیگیری مستمر مطالعه واجرای کلیه طرحهای عمرانی ملی واستانی با هماهنگی کلیه واحدهای ذیربط

-   نظارت در حسن انجام طرحهای عمرانی ملی واستانی وقراردادهای در دست اجرا وکنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه زمان بندی

-   انجام اقدامات لازم جهت بررسی وتهیه شرح خدمات قراردادهای مهندسین مشاور در مراحل مختلف مطالعاتی وتعیین حق الزحمه مشاورین طبق ضوابط سازمان برنامه وبودجه با رعایت قوانین ومقررات وبخشنامه ها با همکاری واحدهای ذیربط

-   نظارت عالی (کارفرمایی )بر انجام کلیه مراحل مطالعاتی طرحهای عمرانی استانی وتشکیل کمیته های تخصصی ذیصلاح جهت بررسی واظهار نظر با رعایت نقطه نظرات فنی وسیاستها واستانداردهای مصوب وزارت متبوع

 

 

عنوان واحد سازمانی : طرح وتوسعه

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-   انجام اقدامات وهماهنگی های لازم با مشاوران وپیمانکاران طرف قرارداد ،جهت رفع نارسائیهای موجود در چارچوب وظایف وتعهدات قانونی واختیارات تفویض شده

-   تهیه وتدوین گزارشات تحلیلی ادواری از وضعیت طرحهای عمرانی ملی واستانی در دست اجرا وارائه پیشنهادات اصلاحی به مدیریت عامل جهت افزایش کارآئی

-   برنامه ریزی ، اقدام لازم وپیگیری جهت انتخاب مشاوران وپیمانکاران واجد شرایط برای مطالعه واجرای طرحهای عمرانی ملی واستانی طبق شرایط وبخشنامه های سازمان برنامه وبودجه و وزارت متبوع وآئین نامه معاملات دولتی وسایر مقررات با همکاری واحدهای ذیربط

-   نظارت عالی بر مراحل عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی واستانی وبررسی وانجام اقدامات لازم در موارد ادعایی پیمانکاران با رعایت کلیه ضوابط ومقررات

-   بررسی ، رسیدگی واعلام نظر در خصوص صورت وضعیتهای موقت وقطعی پیمانکاران ودرخواست صدور مجوز پرداخت از مدیریت عامل شرکت

-        ایجاد ارتباط با مراجع برون سازمانی در حدود اختیارات تفویض شده

-   تهیه وارائه پیشنهادات ضروری در ارتباط با سیاستها وخط مشی های کلی  شرکت در حوزه عملکرد به مدیریت عامل

-        نظارت ، هماهنگی ، ارزیابی وایجاد وحدت رویه در زمینه انجام فعالیتهای مربوط به واحدهای ذیربط

-        سیاست گذاری جهت اخذ در آمد

-        شناسائی وتعیین مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکتهای مردمی وارائه به بانک

-        تعیین صلاحیت وانتخاب مجری طرح مشارکتهای مردمی ومعرفی آن به بانک کشاورزی

 

عنوان واحد سازمانی : طرح وتوسعه

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-        بررسی گزارش توجیهی بانک در زمینه رد یا قبول طرح پیشنهادی

-        بررسی وتائید طرحهای پیشنهادی شرکتهای آب منطقه ای جهت طرح وتصویب در کمیته مشترک

-   پیشنهاد اعمال تعدیلات لازم در زمینه رفع اشکالات فنی یا مالی طرحهایی که از طرف بانک توجیه نشده اند به کمیته مشترک جهت انعکاس به بانک

-        همکاری در تعیین واولویت بندی سهم اعتباری طرحهای مشارکتهای مردمی قابل اجرا

-        بررسی در خصوص میزان ونوع وثیقه مورد نظر بانک وارائه پیشنهادات لازم در این زمینه به کمیته مشترک

-        پیشنهاد تقسیم طرح به بخش های کوچکتر وارائه آن به کمیته مشترک جهت تصویب

-   بررسی وکنترل سالانه باز پرداخت اقساط سهم الشرکه وزارت توسط سازمان وسایر متقاضیان (کشاورزان )

-   بررسی در زمینه بخشودگی تمام یا قسمتی از سود واصله سهم الشرکه که از قرارداد مشارکت مردمی وفروش اقساطی سهم مذکور وپیشنهاد آن به کمیته مشترک به نمایندگی وزارت نیرو در استان

-   ترغیب وتشویق کشاورزان وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری واستفاده از تهسیلات موضوع تبصره 76

-   بررسی های اجتماعی در منطقه جهت روشن شدن تمایل کشاورزان در سرمایه گذاری ومعرفی مناطقی که در این خصوص توصیه پذیرتر می باشند

-        بررسی وتایید مشارکت مردمی در استان

-        جمع آوری اطلاعات کافی ولازم از امکانات وتوانائیهای موجود بمنظور استفاده در برنامه ریزیها

-        تهیه وتدوین تقویم برنامه ریزی وبودجه سالانه واصلاحیه های لازم وارائه آن به مدیریت برنامه ریز ی

عنوان واحد سازمانی : طرح وتوسعه

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

 

-   ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه وجمع آوری اطلاعات مربوط به مغایرت ها وانحرافات از برنامه های تعیین شده وانجام اقدامات لازم جهت رفع مشکلات ونارسائی ها

-   برنامه ریز ی، انجام اقدامات لازم وپیگیری مستمر جهت ساده سازی وبهینه نمودن طرحهای ملی واستانی مطالعاتی واجرایی به منظور کاهش زمانبندی وهزینه ها وبا رعایت استانداردها وحفظ اهداف اصلی طرح

-        نظارت مستمر در عملکرد ، صلاحیت وتواناییهای پرسنل ومدیران پیمانکار ، مشاور ودستگاه نظارت

-   برنامه ریزی  واقدام لازم جهت انجام تعهدات کارفرمائی در زمینه مطالعه واجرای طرحهای عمرانی ملی واستانی

-   هماهنگی در ایجاد وبکار گیری بانک اطلاعات ومکانیزه نمودن سیستم های مربوطه وبروز نگهداری آن وبازنگری وبهبود روشها ، ساختار نیروی انسانی ودستورالعملهای مربوط با استفاده ازآخرین اطلاعات ودستاوردهای علمی به منظور افزایش بهره وری با واحدهای ذیربط

-   هماهنگی مستمر  با واحدهای بهره برداری در طول دوره تضمین وتحویل موقت طرحها ی ملی واستانی اجراشده

-   نظارت وهماهنگی در شناسائی اولیه مناطق مستعد برای احداث سدهای خاکی وکوتاه جهت تامین آب زراعی واراضی کشاورزی استان واحداث بندهای انحرافی ، ایستگاههای پمپاژ ، شبکه های آبیاری وزهکشی

-   نظارت بر طراحی پروژه های کوچک تامین آب مانند بندهای انحرافی ، ایستگاه پمپاژ ، دیوارهای حفاظتی لایروبی وساماندهی رودخانه ها

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : معاونت بهره برداری وامور مشترکین

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

 

-        برنامه ریزی وظائف روزمره بر اساس برنامه های اجرائی وامور جاری تایید شده

-   بازنگری وبهبود روشها ودستورالعملهای بهره برداری ونگهداری بمنظور استفاده حداکثر از سرمایه گذاریهای انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها وشبکه های آبیاری وزهکشی بندهای انحرافی ، ایستگاههای پمپاژ و....... وافزایش عمر مفید آنها

-   تهیه دستورالعملهای لازم درزمینه نحوه نظارت بر چگونگی بهره برداری ونگهداری از تأسیسات آبی که توسط شرکتهای بهرهع برداری ومردمی اداره می شود

-   تهیه دستورالعملهای فنی مربوط به تعیین حریم رودخانه ها ،سواحل ، دریاچه ها واخذ تایید حوزه ستادی وزارتخانه ونحوه جلوگیری از احداث اراضی وتاسیسات در حریم موارد یاد شده

-        تهیه دستورالعمل وانجام راهنمائی لازم درزمینه حریم وبستر رودخانه ها وانهار ومسیلها به امور آب

-   تهیه دستورالعملهای لازم بمنظور تعیین ونظارت بر میزان برداشت مقدار شن وماسه از رودخانه  با همکاری واحدهای تخصصی شرکت وانجام نظارت عالیه در این زمینه

-   بررسی وپیشنهاد لغو ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشتها در سطح استان از طریق تجزیه وتحلیل وجمع بندی اطلاعات اخذ شده از امور آب شهرستانها

-   بازنگری وبهبود روشها ودستورالعملهای بهره برداری بمنظور استفاده حداکثر از سرمایه گذاریهای انجام شده درشبکه های آبیاری وزهکشی وافزایش عمرمفید آنها

-        بررسی وهماهنگی لازم بمنظوربهبود روشهای آبیاری وبالابردن رادمان آبیاری

-   نظارت بر اجرای ضوابط وتهیه دستورالعملها ، بخشنامه ها واصلاحیه های لازم بر اساس قانون توزیع عادلانه آب وآئین نامه های اجرائی آن بمنظور اعمال نظارتهای مستمر وکنترل وبهره برداری از منابع آب

 

عنوان واحد سازمانی : معاونت بهره برداری وامور مشترکین

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

 

-   نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب وآئین نامه های آن در ارتباط با حفاظت کمی وکیفی بهره برداری اصولی از منابع آب

-   نظارت بر اجرای آئین نامه های مرتبط به بهره برداری میزان برداشت از منابع آب سطحی وایجاد هماهنگی در این زمینه

-    تهیه وتدوین دستورالعملهای بهره برداری ونگهداری از تاسیسات سدها وتاسیسات آبی ونظارت بر حسن اجرای آن

-    پیشنهاد سیاستها ومدلهای بهره برداری وتهیه وتدوین نظام برنامه های بهره برداری از سدهای مخزنی ، تنظیمی ، انحرافی وتاسیسات وابسته

-    اقدامات لازم جهت شناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب وپیگیری بمنظور رفع آلودگیها با هماهنگی وهمکاری سایر ارگانها جهت شناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب وپیگیری بمنظور رفع آلودگیها با هماهنگی وهمکاری سایر ارگانهای ذیربط در چارچوب ضوابط ومقررات حفاظت کیفی وجلوگیری از آلودگی آبها

-         تکمیل وبروز در آوردن وضعیت حقابه بران از منابع آب وحق اشتراک آبهای سطحی

-    نظارت در انجام امور مربوط به مشترکین  آب کشاورزی ، صنعت ، شرب ، پرورش ماهی و....و انجام امور مربوطه

-    بررسی عملکرد امور آب شهرستانها در ارتباط با نحوه محاسبه ووصول آب بهاء وانجام امور مرتبط ونظارت بر دریافت آب بهاو حق النظاره

-         نظارت بر صدور پروانه حفر وبهره برداری از چاهها

 

 

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : امور نگهداری وبهره برداری از سد

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

 

-        پیش بینی وتنظیم برنامه تولید نیرو بر اساس احتیاجات توانیر

-        برقراری ارتباط مستمر با شرکت توانیر بمنظور اطلاع از ساعات سنگین بار وتنظیم برنامه انتقال نیرو

-   دریافت آمار واطلاعات در باره مصرف روزانه آب شرکت ونیازهای مستمر وفصلی شبکه آبیاری از دریچه های سد

-        ایجاد توازن وهماهنگی بین برنامه تولید نیرو وبرنامه خروج آب وجلوگیری از اتلاف منابع مذکور

-        انجام تعمیرات ونگهداری از تاسیسات برقی ومکانیکی سد با توجه به برنامه های تنظیم شده قبلی

-        تنظیم اجرای برنامه های آبگیر وتخلیه دریاچه با توجه به میزان آب ورودی وخروجی

-   کنترل حجم دریاچه ورعایت میزان ذخیره آب در دریاچه همزمان با اجرای برنامه تولید نیرو وخروج آب از دریاچه

-        دریافت آمار وگزارشات مرتب از اطاق فرمان وصدور دستورات لازم به متصدیان مربوطه

-        نظارت بر عملیات بهره برداری ونگهداری تاسیات سد ونیروگاه طبق ضوابط ودستورالعملهای فنی

-        نظارت بر فعالیتهای مربوط به تخلیه رسوب ولایروبی سد

-        تنظیم گزارشهای لازم در باره عملکرد سد از نظر تولید نیرو وخروج آب

-         برنامه ریزی سالانه در مورد استفاده از خدمات موسسات مزبور در زمینه منحنی های تراز کف دریاچه وتاسیسات وابسته

-         پیگیری مسائل مربوط به اندازه گیری پایداری ومقاومت سد

-         دریافت اطلاعات مربوط به میزان نزولات جوی ، اندازه گیری دبی رودخانه  منطقه از مدیریت مطالعات منابع آب

-         نظارت بر حفاظت وحراست از سد وتاسیسات وابسته به آن

عنوان واحد سازمانی : معاونت مالی وپشتیبانی

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-        نظارت بر فعالیتهای مالی سازمان واتخاذ تصمیمات لازم در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز

-        اتخاذ تدابیر لازم در زمینه چگونگی تامین ونگهداری نیروی انسانی مورد نیاز سازمان

-        نظارت بر انجام امور اداری وخدمات در جهت ارائه سرویس بهتر

-   اقدام در جهت تامین نیازمندیهای شرکت به قطعات وماشین آلات ونظارت بر عملیات مربوط به خرید وتدارکات وهمچنین سیستم انبار نگهداری اموال سازمان

-   نظارت بر چگونگی ارائه خدمات عمومی ورفاهی به کارکنان وهمچنین نحوه نگهداری ساختمانها وتاسیسات وسرمایه های سازمان

-   نظارت بر تهیه وتنظیم دستورالعمل لازم در زمینه های اداری ومالی – ابلاغ آنها به واحدها وپیگیری در انجام آنها

-        انجام اقدام لازم بمنظور هماهنگ نمودن وکنترل مسایل اداری ومالی

-        تنظیم گزارشات تحلیلی وارائه پیشنهادات در زمینه مسایل اداری ومالی وتدارکاتی

-   انجام اقدامات لازم در زمینه بررسیهای اقتصادی وتدوین روشهائی که منجر به سود دهی سازمان گردد با همکاری سایر واحدها

-        همکاری در تدوین بودجه سالانه سازمان

-        نظارت بر انجام مکاتبات وثبت وصدور نامه ها در دفاتر

-   نظارت بر انجام بایگانی مدارک واسناد در پرونده های پرسنلی وعمومی وامحاء اسناد بر اساس ضوابط ودستورالعمل های مربوطه

 

 

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : امور مالی وذیحسابی

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-        تهیه وتدوین دستورالعمل های داخلی برای عملیات مالی وحسابداری سازمان

-        انجام امور مربوط به حسابداری اعم از عملیات جاری وطرحهای عمرانی واستانی سازمان

-        اجرای کامل قوانین ومقررات وآئین نامه های انجام شده

-   تهیه وتنظیم گزارشات وصورتهای مالی ، ماهانه ، سالانه عملکرد شرکت جهت تسلیم به مدیریت عامل وهیئت مدیره وتهیه گزارشات اتفاقی در صورت لزوم

-   نظارت وکنترل خریدهای شرکت از نظر عدم مغایرت آنها با قوانین وآئین نامه معاملات ومقررات مالی موضوعه

-   اقدام به بهبود روشهای حسابداری بمنظور برقرارکردن وتسریع لازم در مراجعه به حسابها ونگهداری اسناد جهت سهولت ودر پرداختها ودریافتها

-        انجام امور مربوط به تنظیم ونگهداری حسابهای  تاسیسات ، انبار واموال سازمان

-        همکاری در تهیه بودجه سالانه شرکت اعم از جاری وسرمایه ای

-        تامین اعتبارات هزینه های جاری وطرحها بر اساس بودجه مصوب سازمان

-        نظارت بر اجرای صحیح بودجه مصوب شرکت وتهیه گزارشات عملکرد بودجه

-        پیگیری وصول در آمدهای سازمان

-   همکاری با حسابرسان داخلی وخارجی سازمان همچنین ممیزین مالیاتی وتهیه وتنظیم اطلاعات مورد نیاز وحل وفصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق سازمان

-        بایگانی وطبقه بندی اسناد ومدارک حسابداری در چارچوب سیستم ها ومقررات مربوطه

 

 

 

 

عنوان واحد سازمانی : امور کارکنان ورفاه

 

 

شرح ووظایف ومسئولیتها

 

-   اجرای قوانین کار ، تامین اجتماعی وآئین نامه ها ومقررات مربوطه وهمچنین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ونظامهای پرداخت حقوق ومزایا در مورد کارکنان سازمان

-        انجام اقدامات لازم در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به برنامه ها وفعالیتهای سازمان

-   انجام امور پرسنلی در زمینه مرخصیها ، ماموریتهای داخل وخارج ازکشور ، انعقاد قراردادها ، صدور احکام پرسنل و... طبق مقررات وضوابط مربوطه

-        ایجاد سیستم مناسب نگهداری مدارک وپرونده های استخدامی کارکنان

-        تدوین دستورالعمل های لازم جهت کنترل ورود وخروج کارکنان واجرای آن پس از تصویب مقامات ذیربط

-        انجام اقدامات رفاهی کارکنان

-        انجام امور مربوطه به روابط کارکنان (بازنشستگی ، درمان ، بیمه ......)

-        شرکت در جلسات مربوط به مسائل کارکنان (کمیته های کارمندی وکارگری وهیئتهای حل اختلاف )

-        انجام امور مربوط به طرح درمان کارکنان

-        نظارت بر انجام امور مربوط به دبیر خانه شرکت

-        انجام امور دبیرخانه مربوط به کمیته تشکیلات وطبقه بندی مشاغل

-        بروز نگهداشتن کلیه قوانین ومقررات ودستورالعملهای مورد عمل

-   همکاری وهماهنگی در ایجاد وبکارگیری بانک اطلاعات ومکانیزه نمودن سیستم های اداری وپرسنلی وبروز نگهداری آن وبازنگری وبهبود روشها ودستورالعملهای مربوط با استفاده از آخرین اطلاعات ودستاوردهای علمی به منظور افزایش بهره وری با واحدهای ذیربط